Firma Jabra chroni prywatność użytkowników indywidualnych w Internecie, a także przestrzega zasad przejrzystości i rzetelnej polityki informacyjnej. Państwa prywatność podczas korzystania z Internetu jest jednym z naszych priorytetów. Jabra szanuje Państwa decyzje w sprawie prywatności. Wszelkie dane osobowe udostępniane w witrynie Jabra traktowane będą zgodnie z niniejszą polityką. Polityką ochrony prywatności firmy Jabra objęte są nasze firmowe witryny WWW. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności oraz z polityką prywatności innych odwiedzanych witryn. Poniżej zamieszczono streszczenie przyjętej przez firmę Jabra polityki ochrony prywatności w Internecie, w tym opis rodzajów i sposobów wykorzystania danych osobowych udostępnianych firmie Jabra.


Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujący sposób:

Identyfikatory użytkowników i hasła.
Umożliwiają dostęp do profili użytkowników oraz do treści zabezpieczonych. Komentarze klientów, ankiety i pomoc. Udostępniają mechanizm zwracania się o informacje i przekazywania informacji do firmy Jabra. Umożliwiają również przekazywanie firmie Jabra sugestii dotyczących udoskonaleń produktów i usług. Wiadomości e-mail. Służą do zgłaszania wszelkich problemów i pytań oraz udzielania odpowiedzi na te zgłoszenia. Wykorzystywane także do rozpowszechniania informacji o produktach i usługach Jabra. Jabra bez Państwa zgody nie będzie wykorzystywać Państwa danych osobowych w inny sposób.


Środki bezpieczeństwa.
Firma Jabra chroni udostępniane jej dane osobowe. Dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy firmy Jabra, którym są one potrzebne w pracy. Niekiedy może zajść konieczność udostępnienia niektórych Państwa danych osobowych upoważnionym podmiotom trzecim.  Na przykład, jeśli firma Jabra wysyła do Państwa przesyłkę, musi podać nazwisko i adres firmie kurierskiej. Ściśle ograniczamy dostęp i wykorzystanie Państwa danych osobowych przez podmioty trzecie. Poza okolicznościami wspomnianymi powyżej nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim bez Państwa zgody.

Zapora firewall.
Firma Jabra stosuje środki chroniące przed utratą, niedozwolonym wykorzystaniem lub modyfikacją informacji pozostających w dyspozycji firmy JABRA. Witryna WWW firmy Jabra działa na serwerach umieszczonych w chronionym pomieszczeniu, w zamkniętej szafie. Personel firmy hostingowej dyżuruje na miejscu przez 24 godziny na dobę, monitorując urządzenia i usługi.

Użycie plików cookie.
 „Cookie” to małe (1 KB) zbiory danych wysyłane z serwera WWW do komputera użytkownika i zapisywane w specjalnych plikach na jego dysku. Plik cookie zawiera nazwę odwiedzonej witryny oraz informacje o opcjach, które użytkownik wybierał podczas wizyty. Gdy użytkownik ponownie odwiedzi tę samą witrynę, serwer odczytuje dane z pliku cookie. W witrynie WWW firmy Jabra używane są pliki cookie. Dzięki nim możliwy jest pomiar zainteresowania poszczególnymi obszarami witryny, a w konsekwencji ciągłe jej udoskonalanie zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.  Firma Jabra wykorzystuje także pliki cookie do rejestracji użytkowników kampanii internetowych. W takiej sytuacji w pliku cookie zapisywane są użyteczne informacje umożliwiające rozpoznawanie użytkowników powtórnie odwiedzających witrynę WWW firmy Jabra. Firma JABRA ma dostęp wyłącznie do tych plików cookie, które zostały zapisane przez jej serwer WWW. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce.

Aktualizacja danych osobowych.

Jeśli użytkownik podał dane osobowe w witrynie WWW firmy Jabra, to odpowiada za poprawność swoich danych osobowych zapisanych w naszych systemach. Prosimy powiadamiać nas o zmianach nazwiska, adresu, stanowiska, numeru telefonu lub adresu e-mail. W większości przypadków witryna WWW będzie zawierać narzędzie do aktualizacji danych osobowych, wywoływane łączem „Update Subscription” (Aktualizuj subskrypcję).

Profil produktów i narzędzia do personalizacji.
W witrynie firmy Jabra dostępne są narzędzia dla współpracujących z nami resellerów, które umożliwiają spersonalizowanie prezentacji produktów w witrynie, a tym samym ułatwienie dostępu do informacji najbardziej interesujących klientów. Tworząc konto własnego profilu produktów, użytkownik definiuje swoją nazwę użytkownika i hasło umożliwiające w przyszłości dostęp do profilu; jednocześnie użytkownik przekazuje firmie Jabra kontaktowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Nazwa użytkownika, hasło i dane osobowe nie będą udostępniane innym organizacjom.

Rezygnacja i anulowanie subskrypcji.
Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania w przyszłości informacji rozsyłanych przez firmę Jabra pocztą e-mail. Na końcu każdej wiadomości e-mail znajduje się instrukcja anulowania subskrypcji; anulowanie subskrypcji spowoduje usunięcie adresu użytkownika z bazy danych używanej do rozsyłania wiadomości. Użytkownicy mogą również skontaktować się z firmą Jabra w dowolnym momencie i zażądać usunięcia swoich danych z bazy lub nierozsyłania do nich informacji drogą elektroniczną. Analiza danych protokołu IP. Firma Jabra na podstawie adresów IP (Internet Protocol) użytkowników monitoruje ruch w witrynie WWW; adresy używane są także do diagnozowania ewentualnych problemów w działaniu serwera. Nie używamy adresów IP do identyfikacji konkretnych użytkowników.

Firma Jabra prowadzi rejestr adresów IP służący do określania — na podstawie nasilenia ruchu i zbiorczych danych geograficznych — którymi obszarami witryny użytkownicy są najbardziej zainteresowani. Informacje te wykorzystywane są do udoskonalania treści i wyglądu witryny odpowiednio do zainteresowań użytkowników. Łącza do innych witryn. Witryna WWW firmy Jabra zawiera łącza do innych witryn z branży telekomunikacyjnej, które mogą być interesujące dla naszych klientów i gości. Jabra nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności w innych witrynach i na innych serwerach, ani za prezentowane na nich treści. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności wszystkich witryn odwiedzanych przez użytkownika.

Udział i wygrane w konkursach i promocjach.
Gdy użytkownik zgłasza się lub bierze udział w konkursie internetowym sponsorowanym przez firmę Jabra, proszony jest o podanie danych kontaktowych. Na przykład: nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail. Rodzaj i zakres tych informacji zależy od charakteru konkursu. Dane osobowe użytkowników nie będą bez ich zgody udostępniane podmiotom trzecim (chyba że będzie to wymagane z mocy prawa). Uczestnicy konkursów muszą mieć ukończone 18 lat. Ochrona prywatności dzieci. Witryna WWW firmy Jabra działa zgodnie z branżowymi wytycznymi odnośnie rzetelnej polityki informacyjnej i ochrony dzieci. Nie zbieramy danych kontaktowych od dzieci. Nie zachęcamy też dzieci — za pośrednictwem specjalnych gier, nagród lub innych metod — do ujawniania jakichkolwiek informacji. Firma Jabra nie zbiera świadomie danych kontaktowych od osób, które nie ukończyły 18 lat. Jeśli firma Jabra stwierdzi, że uzyskała dane osobowe osoby, która nie ukończyła 18 lat, dane te zostaną usunięte z bazy danych. Osoby odwiedzające witrynę WWW firmy Jabra, aby wziąć udział w sponsorowanych przez nią konkursach lub akcjach rozdawania upominków, muszą mieć ukończone 18 lat. Firma Jabra zachęca rodziców do czynnego angażowania się w aktywność, jaką prowadzą ich dzieci w Internecie. Wskazówki dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie: Należy poinstruować dziecko, by bez nadzoru rodzica lub odpowiedzialnej osoby dorosłej nigdy nie udostępniało drogą elektroniczną danych osobowych. Rodzice powinni wiedzieć, które witryny odwiedzają ich dzieci, oraz które witryny są odpowiednie dla dzieci. Należy zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Rodzice powinni wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywane są dane ich dzieci.

Bluetooth
Wyrażenie Bluetooth® oraz logo stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wykorzystywanie tych oznaczeń przez firmę GN Netcom A/S jest objęte licencją.

Dolby
Symbol Dolby oraz podwójna litera D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.