Odesłanie produktu. W okresie gwarancyjnym, koszt odesłania z naprawy urządzeń wymagających wymiany lub napraw objętych gwarancją zostanie pokryty przez firmę GN. Użytkownik lub sprzedawca jest winien dostarczyć produkt do serwisu na koszt własny. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiedzialny jest kurier i wszelkie reklamacje powinny być składane bezpośrednio do firmy transportowej.

Ograniczona roczna gwarancja Firma GN Netcom A/S („GN”) gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych (z zastrzeżeniem poniższych postanowień) przez okres jednego (1) roku od daty zakupu („okres gwarancyjny”). W okresie gwarancyjnym firma GN wymieni (według własnego uznania) produkt lub jego wadliwe części („usługa gwarancyjna”). Jeśli naprawa lub wymiana produktu nie jest możliwa ze względów komercyjnych lub nie może zostać wykonana w terminie, firma GN za pośrednictwem Partnera Handlowego może zwrócić kupującemu zapłaconą za niego kwotę. Naprawa lub wymiana dokonana na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego ani ponownego rozpoczęcia jego biegu.

Roszczenia z tytułu gwarancji W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy, od której został zakupiony produkt, bądź odwiedzić witrynę www.jabra.com1, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące obsługi klienta. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu gwarantującym podobny poziom bezpieczeństwa.

Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, kupujący musi przesłać: (a) produkt, (b) dowód zakupu wyraźnie wskazujący nazwisko i adres sprzedawcy, datę zakupu i typ produktu, oraz (c) przyczynę zwrotu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na działania firmy GN, zmierzające do redukcji zanieczyszczeń środowiska naturalnego, produkt może zawierać części naprawione, zawierające elementy używane, z których część mogła zostać poddana ponownej obróbce. Używane elementy produktu spełniają wysokie standardy jakości firmy GN i są zgodne z parametrami i normami niezawodności. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wymienione części lub elementy stają się własnością firmy GN.

Ograniczenie gwarancji Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w stosunku do pierwszego nabywcy i automatycznie traci ważność przed upływem okresu gwarancji, jeśli produkt zostanie sprzedany lub w jakikolwiek sposób przekazany innej osobie. Gwarancja udzielana przez firmę GN w niniejszym oświadczeniu dotyczy tylko produktów kupowanych w celach użytkowych, a nie odsprzedaży. Gwarancja nie dotyczy produktów zakupionych w otwartym opakowaniu, sprzedawanych w stanie aktualnym i bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności nie udziela się gwarancji na ulegające zużyciu elementy o ograniczonej żywotności, takie jak osłony mikrofonów, gąbki na słuchawki, wtyczki modułowe, wkładki douszne, dekoracyjne wykończenia, baterie i inne akcesoria. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku zmiany lub usunięcia z produktu fabrycznego numeru seryjnego, etykiety z kodem daty lub etykiety produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń wynikających z: (a) nieprawidłowego przechowywania i zastosowania produktu, wypadków i zaniedbań, na przykład uszkodzeń fizycznych (pęknięcia, zadrapania itp.) powierzchni produktu, wynikających z nieprawidłowego użycia; (b) kontaktu z wodą, powietrzem o dużej wilgotności, piaskiem, brudem itp., oraz nadmierną temperaturą; (c) użycia produktu i akcesoriów do celów komercyjnych, zastosowań nietypowych i w nietypowych warunkach; (d) innych powodów niezależnych od firmy GN. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, konserwacją lub instalacją produktu bądź próbą naprawy produktu przez osobę inną niż pracownik lub sprzedawca firmy GN, upoważniony do dokonywania napraw gwarancyjnych. Naprawa produktu przez osobę nieupoważnioną spowoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem produktów, akcesoriów i innych urządzeń peryferyjnych marki innej niż GN i nieposiadających certyfikatu firmy GN, ani produktów, które nie były ładowane przez sześć (6) miesięcy. Jeśli bateria w produkcie nie była ładowana przez okres sześciu (6) miesięcy, produkt może nie działać lub nie odzyskać pełnej sprawności, a jego trwałość mogła ulec skróceniu. Firma GN Netcom nie obejmuje takiej trwałości żadną gwarancją.

NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM KONSUMENTOWI. FIRMA GN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA DOWOLNEJ WYRAŹNEJ
LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRODUKTU. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

UWAGA! Niniejsza gwarancja zapewnia kupującemu określone uprawnienia. Kupującemu mogą przysługiwać inne uprawnienia, różniące się w zależności od kraju. W niektórych systemach prawnych wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze bądź odpowiedzialności z tytułu gwarancji dorozumianych jest niedozwolone, zatem powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do kupującego. Niniejsza gwarancja nie narusza uprawnień ustawowych kupującego, wynikających z odpowiednich przepisów prawa krajowego lub lokalnego. Znak słowny Bluetooth® i logotypy stanowią własność Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystywanie takich znaków przez firmę GN Netcom A/S odbywa się w ramach licencji. Inne znaki towarowe i nazwy towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

CE
Ten produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z postanowieniami dyrektywy R & TTE (99/5/WE). Firma GN Netcom A/S niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi ważnymi postanowieniami dyrektywy 99/5/WE. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej http://www.jabra.com.

Dotyczy tylko urządzeń R&TTE klasy 2: W obrębie UE, to urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz w obrębie EFTA na terenie Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.